1 Bình luận
  • nhatlea
    Thể hiện hai điều: nước nghèo cố văn minh hoặc văn minh mới nghèo
Website liên kết