1 Bình luận
  • Xa_co_ta_ra
    Đề nghị mỗi địa phương nên công bố số điện thoại và địa chỉ mail tố giác tham nhũng, các vấn đề sai phạm của cán bộ,...


    Làm sao ngân sách đủ tiền trả tiền trả lương người ngồi nghe điện thoại chứ.
Website liên kết