5 Bình luận
  • gomugomu1410
    "Chưa đảm bảo khách quan"
    Bts cái bọn chỉ giỏi đánh đĩ ngôn từ
  • Xa_co_ta_ra
    Vẫn đang xét hỏi để xem ai là người chịu trách nhiệm ở đơn nguyên thận nhân tạo.
    Mình thì thấy ông nào ngửa tay nhận tiền lương trách nhiệm thì ông đó phải chịu trách nhiệm thôi. Truy chỗ kế toán ấy chứ truy gì mấy cái văn bản viết lại sau này.
Website liên kết