12 Bình luận
 • kanishi
  @weworkvn luật không nghiêm, bao vụ uống rượu giết người không sao, luật pháp bị khinh nhờn, tính mạng con người bị coi rẻ
 • thangnc
  Santafe hic.
 • tradade
  Đêm qua Hà Nội tổng cộng 7-8 vụ
  • weworkvn
   @tradade có lý do vì sao ko?
  • kanishi
   @weworkvn luật không nghiêm, bao vụ uống rượu giết người không sao, luật pháp bị khinh nhờn, tính mạng con người bị coi rẻ
  • tran_tien
   @kanishi : đanh thép thế ????
  • Viva76
   @weworkvn Nói về Công Tôn Uyên ở Liêu Đông, nguyên là con Công Tôn Khang và cháu Công Tôn Đô.

   Tự năm Kiến An thứ mười hai, Tào Tháo đuổi Viên Thượng chưa đến Liêu Đông thì Khang đã chém đầu Thượng nộp cho Tháo rồi. Tháo phong làm Trương Bình hầu. Về sau, Khang mất đi, có hai con, con cả tên Hoảng, con thứ tên Uyên, bấy giờ còn bé cả: Em Công Tôn Khang là Công Tôn Cung kế chức. Đến đời Tào Phi, phong cho Công Tôn Cung làm xa kỵ tướng quân, Tương Bình hầu. Năm Thái hòa thứ hai, Uyên đã lớn, văn võ kiêm toàn, tính tình dữ tợn hay đánh nhau, mới cướp ngôi của chú. Tào Tuấn phong Uyên là dương liệt tướng quân, và lĩnh chức thái thú Liêu Đông. Về sau, Tôn Quyền sai Trương Di, Hứa Yến mang vàng ngọc, châu báu đến Liêu Đông phong Uyên làm Yên vương. Uyên sợ quyền thế Trung Nguyên, mới chém hai sứ giả nước Ngô đem đầu nộp cho Tào Tuấn, Tuấn phong thêm cho Uyên làm đại tư mã Lạc Lãng công. Uyên chưa bằng lòng, bàn nhau với chúng, tự xưng là Yên vương, cải niên hiệu năm Thiệu Hán thứ nhất.

   Phó tướng là Giả Phạm can rằng:

   - Trung Nguyên phong chúa công đến tước thượng công, không phải là tì tiện gì. Nay bằng làm phản, thực là trái lẽ. Vả lại, Tư Mã Ý giỏi việc dùng binh. Gia Cát Võ hầu còn không đánh nổi, huống chi chúa công?

   Uyên giận lắm, sai tả hữu trói Giả Phạm đem ra chém.

   Tham quân là Luân Trực cũng can rằng:

   - Giả Phạm nói thế phải đấy. Thánh nhân có câu: "Nhà nước sắp đổ tất có điềm quái". Nay trong nước ta nhiều tai dị lắm: Gần đây, có con chó biết đội khăn, mặc áo đỏ, trèo lên nóc nhà đi như người. Lại ở phía nam cửa thành, có một nhà dân thổi cơm, tự nhiên thấy đứa bé chín từ trong nồi. Lại ở cửa bắc thành Tương Bình, đất bỗng dưng nứt ra một chỗ, rồi một khối thịt đùn lên, chu vi độ vài thước, đủ cả đầu, mắt, tai, mồm, mũi, chỉ không có chân tay, dao chém không đứt, tên bắn không vào, không biết là vật gì. Thầy bói xem đoán rằng: "Có hình không ra hình, có miệng không biết nói, nhà nước sắp mất, cho nên hiện hình". Có ba việc quái gở ấy, chúa công nên tránh sự dở cầu sự hay, chớ nên khinh động.
 • taoaman
  Sg gọi hn trả lời
 • DNM
  Mấy con lợn ngồi ghế này ghế nọ mà ko thể ra nổi cái luật nghiêm minh hơn để siết chặt cái lũ nốc rượu rồi giết người này đi. Có vẻ số ng chết do tngt ko phải là điều hứng thú với chúng nó.
 • hoidulich
  Ôi biển xanh biển đỏ, biển 80 ....
Website liên kết