2 Bình luận
  • physis
    vậy thì dân biết sống sao??
  • kanishi
    chắc ai đó sẽ đi tù
    thiếu trách nghiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
    làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng
Website liên kết