3 Bình luận
  • mpq
    (a x 2 + 6) / 2 - a = 3 với a bất kỳ chứ không cần phải là từ 1 - 10.
Website liên kết