4 Bình luận
  • KaZaT
    @concovn tuy nhiên... do lực lượng mỏng, địa bàn rộng, thiếu kinh phí triển khai, trình độ còn hạn chế... bla bla... do cái lọ tại cái chai, được cái chai thì mất cái nắp...
Website liên kết