5 Bình luận
  • TanNg
    Đù, chủ tịch phán thị trường trong nước chỉ là nơi diễn tập để tiến lên sản xuất thuê hoá ra đúng à
Website liên kết