1 Bình luận
 • phanblog
  Kiến trúc công trình

  Trường Đại học Tổng hợp Đông Dương (sau là trường Đại học Tổng hợp Hà Nội), năm 1923-1926;
  Trường Viễn Đông Bác cổ (sau này là bảo tàng Lịch sử Việt Nam), 1928-1932;Nhà thờ Cửa Bắc;
  Sở Tài chính Đông Dương (nay là trụ sở Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam);
  Viện Pasteur (nay là viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương), hoàn thành năm 1930;
Website liên kết