29 Bình luận
  • TanNg
    Đề nghị cán bộ CA thi lại tốt nghiệp và lý luận chính trị 5 năm một lần.
Website liên kết