1 Bình luận
  • KBietJ
    Bất chợt nhớ câu: Có nơm là vì cá; đặng cá hãy quên nơm. Có dò là vì thỏ, đặng thỏ hãy quên dò. Có lời là vì ý, đặng ý hãy quên lời. Ta làm sao gặp được người biết quên lời hầu cùng nhau đàm luận!
Website liên kết