21 Bình luận
  • TanNg

    @demen Cái này đọc cho vui thôi, nhiều khi là ngon nhật, nhưng rất nhiều khi đơn giản là cấu trúc thu nhập. Thay vì trả ông lương bằng 100% thu nhập thì hàng tháng trả 60%, số 40% còn lại cho vào thưởng tết

Website liên kết