2 Bình luận
  • cristiano2

    Chắc do xem phim nhiều đấy mà

  • vn_forest

    Em nghĩ ông báo hiểu sai rồi diễn giải sai. TBT không nói như Title của báo nhé

    Vì vậy, tham nhũng cũng chỉ là hệ quả của những con người hư hỏng về phẩm chất đạo đức. Cho nên, phải chống tham nhũng và chống tiêu cực. Đối với tiêu cực thì tập trung vào chống sự suy thoái về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống."Đó là cái quan trọng, là gốc. Có cái này (tiêu cực - PV) mới đẻ ra tham những, còn lãng phí chỉ là một khía cạnh,
Website liên kết