14 Bình luận
  • tatchanpunk

    @dinhtrungthanh hết năm học con tôi có dùng xong sách tôi đem cho cũng gói cẩn thận sạch sẽ, nghĩ đến việc sách này nhà tôi đến được tay các con không có tiền mua, tôi mừng lắm.

    Sống tiêu cực chẳng giúp ích gì cho xã hội, chỉ nuôi thỏa mãn cái xấu tính của bản thân bạn thôi.

Website liên kết