1 Bình luận
  • vn_forest

    Phải nộp: Quỹ phòng, chống lụt bão, Quỹ ANQP,

    Khuyến khích (không dám không nộp): quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ khuyến học, quỹ chăm sóc người cao tuổi, quỹ vì người nghèo, quỹ phòng, chống ma túy...

    Đi làm (không cần nộp, tự trừ): Công Đoàn - Khuyến học (nộp lần nữa);

    Còn nhiều quỹ nữa, không nhớ!

Website liên kết