3 Bình luận
  • ghetchientranh

    Ông nên hoàn thành nốt nhiệm vụ xong từ chức. về sống làm hài tiếp

    chứ theo đuổi chính trị mệt mỏi, ko có ích lợi gì cho vợ con, gia đình, họ hàng

  • englih

    Mong dân Ukraine đánh đuổi được giặc ngoại xâm, và sớm có lại hòa bình 🕊

Website liên kết