3 Bình luận
  • nomatter

    Khi nào nhà trường mới chấm dứt bạo lực tinh thần bằng cách gọi loa học sinh và giáo viên vi phạm đây. Hành vi phản giáo dục của trung tâm giáo dục.

    Ngòai ra, bài này cũng nhấn mạnh về chỉ tiêu bán bảo hiểm của nhà trường, hiệu trưởng dùng để biện minh. Sở và Bộ cũng biết cách kinh doanh nhỉ.

Website liên kết