Avatar's Bloghatgiong

Ghi chép của Bloghatgiong

Ngày tàn đêm xuống

ngày tàn đêm xuống lòng thanh thản
đêm lạnh trăng lên ..........đứt dây đàn
4936 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết