Avatar's sipjin_tu82

Ghi chép của sipjin_tu82

Thập điện diêm vương

Địa Phủ mà giáo chủ là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ngự tại cung Thúy Vân còn có tên là Âm phủ hay U Minh Giới.
Địa phủ là nơi quy tụ tất cả các âm hồn sau khi chết thì thường chuyển vào nơi đây. Sau này do oan hồn quá nhiều gậy nên sự lộn xộn trong Âm Phủ nên đức Phật Như Lai có khai ra một giới khác tên là Mông giới (giới dành cho cô hồn). Do vậy mà khi cúng thí thực cô hồn người ta thường gọi là Đàn Mông Sơn.
Trong âm Phủ chỉ có một cái thành chính gọi là thành Phong Đô, !0 vị vua cai quản trong âm ty đều xưng là Phong Đô Đại đế. Gồm:

đệ nhất điện tần quảng vương , chuyên coi nhân gian thọ yểu sanh tử , thống quản cát hung 。

đệ nhị điện sở giang vương , chuyên coi hoạt đại địa ngục , tức hàn băng địa ngục 。

đệ tam điện tống đế vương , chuyên coi hắc thằng đại địa ngục 。

đệ tứ điện ngũ quan vương , chuyên coi hợp đại địa ngục , tức huyết trì địa ngục 。

đệ ngũ điện diêm la vương , chuyên coi khiếu hoán đại địa ngục 。

đệ lục điện biện thành vương , chuyên coi đại khiếu hoán đại địa ngục cập uổng tử thành 。

đệ thất điện thái san vương , chuyên coi nhiệt nháo địa ngục , tức nhục tương địa ngục 。

đệ bát điện đô thị vương , chuyên coi đại nhiệt nháo đại địa ngục , tức muộn oa địa ngục 。

đệ cửu điện bình đẳng vương , chuyên coi thiết võng a tị địa ngục 。

đệ thập điện chuyển luân vương , chuyên coi các điện giải đáo quỷ hồn , khu biệt thiện ác (chia ra thiện ác) , hạch định đẳng cấp , phát vãng đầu sanh (chuẩn bị đầu sinh) 。
Trong Đạo tàng kinh " địa phủ thập vương bạt độ nghi” cho rằng:

minh phủ đệ nhất cung , thái tố diệu nghiễm chân quân , thế nhân sở vị tần Quảng đại vương , kì trung địa ngục , trường xà thổ diễm , thiết cẩu phún yên , vong nhân nhất thất , tiên đáo thử cung 。Nghĩa là: Điện thứ nhất do Thái Tố Diệu Nghiễm Chân quân ứng hiện là Tần Quảng Minh vương độ cho vong tại thất thứ nhất.minh phủ đệ nhị cung , âm đức định hưu chân quân , hiện thế danh viết sơ giang đại vương , kì trung địa ngục , đao san kiếm thụ , hỏa ế hàn băng , vong nhân nhị thất , tu nghệ thử cung 。Nghĩa là: Điện thứ hai là do Âm Đức Định Hưu Chân quân ứng hiện là Sở Giang Minh vương độ cho vong tại tuần thất thứ 2.minh phủ đệ tam cung , đỗng minh phổ tĩnh chân quân , thế nhân sở vị tống đế đại vương , kì trung địa ngục , thôn hỏa thực độc , đồ cát thân hình , vong nhân tam thất , tu nghệ thử cung 。Nghĩa là: Điện thứ 3 là do Đổng Minh Phổ Tĩnh Chân quân ứng hiện độ cho vong ở tuần thất thứ 3.minh phủ đệ tứ cung , huyền đức ngũ linh chân quân , thế nhân sở vị ngỗ quan đại vương , kì trung địa ngục , phụ sa vận thạch , vô hữu hưu tức , vong nhân tứ thất , tu nghệ thử cung 。 Nghĩa là: Điện thứ 4 là do Huyền Đức Ngũ Linh Chân quân ứng hiện độ cho vong ở tuần thất thứ 4.

minh phủ đệ ngũ cung , tối thánh diệu linh chân quân , thế nhân sở vị diêm la đại vương , nãi bắc âm thiên quân chi thượng tá , chư đại địa ngục chi tổng ti , hào đồng cửu u , vị tề ngũ đẩu , vong nhân ngũ thất , đương chí thử cung , nghiệp kính hiện hình , tùy duyến báo đối 。 Nghĩa là: Điện thứ 5 do Tối Thánh Diệu linh Chân quân là Diêm La Vương độ cho vong ở tuần thất thứ 5.


minh phủ đệ lục cung , bảo túc chiêu thành chân quân , thế nhân sở vị biến thành đại vương , kì trung địa ngục , kim châm bạt thiệt , thiết phủ khô vị , vong nhân lục thất , đương nghệ thử cung , trú dạ khảo hồn , bị thụ chư khổ 。Nghĩa là: Điện thứ 6 do bảo Túch Chiêu thành Chân quân ứng hiện là Biến Thành Vương độ cho vong ở tuần thất thứ 6.minh phủ đệ thất cung , thái san huyền diệu chân quân , hiện thế danh viết thái san đại vương , thụ thượng đế sắc mệnh , tá lí bắc âm , trú cư đông nhạc , dạ nhập minh phủ , vong nhân chung thất , tu nghệ thử cung , khảo định nhân duyến , giáo lượng tội phúc 。Nghĩa là: Điện thứ 7 do Thái Sơn Huyền Diệu Chân quân ứng hiện là Thái Sơn Vương độ cho vong ở thất thứ 7.

minh phủ đệ bát cung , vô thượng chánh độ chân quân , thế nhân sở vị bình đẳng đại vương , kì trung tội nhân thủ bão đồng trụ , thân ngọa thiết lâm , tử kinh bách nhật , phương đáo thử cung , tội nghiệp thái thâm , câu lưu thử ngục 。 Nghĩa là: Điện thứ 8 là do Vô Thượng thánh Độ Chân quân ứng hiện là Bình Đẳng Vương độ cho vong ở tuần 100 ngày.

minh phủ đệ cửu cung , phi ma diễn hóa chân quân , thế nhân sở vị đô thị đại vương , kì trung địa ngục , cứ giải hoạch thang , vạn tử thiên sanh , vô hữu hưu tức , tử kinh chu tuế , phương nghệ thử cung 。 Nghĩa là: Điện thứ 9 là do Phi Ma Diễn Hóa chân quân ứng hóa là Đô thị Minh vương độ cho vong ở tuần giỗ đầu.

minh phủ đệ thập cung , ngũ linh uy đức chân quân , hiện thế danh viết chuyển luân đại vương , ứng nghệ tội hồn , tử kinh đại tường , phương chí thử cung 。 Nghĩa là: Điện thứ 10 là do Ngũ Linh Uy Đức Chân quân độ cho vong ở các tuần giỗ thường.


Trong Phật giáo thì những vị Phật - Bồ tát sau thị hiện làm các vu Diêm Vương như sau;

Bất Động Như lai - đức Như lai khi ở minh đồ thị hiện là Tần Quảng minh vương chủ coi về lễ cúng dường tuần thất thứ nhất các vong linh.


Thích Ca Như lai ở minh giới thị hiện làm Sở Giang Minh vương chủ coi về lễ cúng dường tuần thất thứ 2 cho các vong linh.

Văn Thù Đại sỹ thị hiện là Tống Đế Minh vương chủ coi về lễ cúng dường tuần thất thứ 3 cho các vong linh.

Phổ Hiền Đại sỹ thị hiện là Ngũ quan Minh Vương chủ coi về lễ cúng dường tuần thất thứ 4 cho các vong linh.

Địa Tạng Đại đại sỹ thị hiện là Diêm La Minh vương chủ coi về lễ cúng dường tuần thất thứ 5 cho các vong linh.

Di Lặc Đại sỹ thị hiện làm Biến Thành Minh vương chủ coi về lễ cúng dường tuần thất thứ 6 cho các vong linh.

Dược Sư Như Lai thị hiện là Thái Sơn Minh Vương chủ coi về lễ cúng dường tuần thất thứ 7 cho các vong linh.

Quán Âm Đại sỹ thị hiện làm Bình Đẳng Minh vương chủ coi về lễ cúng dường tuần bách nhật ( 100 ngày) cho các vong linh.

Đại Thế Chí Đại sỹ thị hiện là Đô Thị Minh Vương chủ coi về lễ cúng dường tuần chu tuế (giỗ đầu - tiểu tường) cho các vong linh.

A Di Đà Như Lai thị hiện làm Chuyển Luân Minh Vương chủ coi về lễ cúng dường tuần đại tường (giỗ thường) cho các vong linh.
4712 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết