Avatar's sipjin_tu82

Ghi chép của sipjin_tu82

Không tiền của là tài sản

Mọi người đều cho rằng có nhiều tiền bạc, đất đai… là người có tài sản, giàu sang, phú quý, người không tiền của, không tài sản là nghèo khổ.Theo lý nhà Phật thì “Không coi tiền của là tài sản” mà tài sản của người con Phật phải là: Chánh kiến, Trí tuệ, Đức hạnh và niềm tin.


Vậy tài sản của người học Phật là gì ?

1- Chánh kiến là tài sản

Người ta có thể được nhiều tiền của, nhưng ít khi có được chánh kiến. Người xuất gia học đạo nếu không có chánh kiến thì cũng giống như người vào trong núi vàng rồi trở về tay không, vì thế nên bị coi là nghèo.Trong đạo Phật, chánh kiến là tài sản, là của cải và những ai thường sống trong chánh kiến thì được xem là giàu có.

Người có chánh kiến là người biết nhận định đúng đắn lời Phật dạy, có niềm tin chân chánh với Phật pháp, biết sống trong Tam pháp ấn, Tứ diệu đế, Thập nhị nhân duyên, Nhân quả Nghiệp báo, Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, biết thện ác, thánh phàm, tu học sinh hoạt trong Phật pháp đều là chánh kiến. Nếu có được chánh kiến này là có trong tay của báu rồi, không còn bị nghèo khổ nữa.

http://thesteinbergprinciple.files.wordpress.com/2010/01/money_tree1.jpg


2- Trí tuệ là tài sản


Tài sản quý báu của con người chính là sống được với chân tánh của  mình, nhận ra được chân tánh phải là người có trí tuệ lưu xuất từ bên trong, học Phật là để nhận ra trí vô sư ấy. Không có trí tuệ  thì dù có làm nhiều điều phước thiện vẫn không thể  khai ngộ thành Phật được. Tu phước mà không tu tuệ, như voi lớn đeo chuỗi ngọc, uổng đi một kiếp người, có phước báo nhân thiên mà không có trí tuệ cũng không thể giải thoát luân hồi.

Là những hàng giả tu Phật, đời sống dẫu nghèo khó mà luôn có trí tuệ thì vẫn hơn người sống trong vinh hoa phú quý mà thiếu ánh sáng Bát-nhã. Trí tuệ là từ nơi nghe mà thành trí, suy nghĩ mà thành tuệ. Suy nghĩ những điều đã nghe mà ứng dụng vào việc tu hành, nhờ đó có thề vào được Tam-ma-địa (Chánh địng Tam-muội), đạt được Bát-nhã chánh kiến.

3- Đức hạnh là tài sản

Trong đời sống sinh hoạt của người học Phật không thể thiếu phong cách và đạo đức. Là người tu, phải lấy từ bi nhân quả mà quán niệm, lấy nhẫn nại tử tế mà phát tâm tinh tấn phục vụ. Đó cũng là phẩm chất đạo đức của người xuất gia. Người xuất gia phải học tập Phật pháp thật nhiều.Trong đó “Nhẫn” là điều trọng yếu trong việc tu dưỡng than tâm. Nhẫn lúc nghèo hèn, đau khổ, nhẫn khi gặp đói khát, lạnh, nóng vẫn còn dễ dàng. Có khi trong sinh hoạt đời sống, ta gặp phải điều oan ức, bất bình khi bị phiền não nhiễu loạn, nhẫn nhục lúc này mới thật là khó khăn. Đức Phật dạy: “Ba A tăng kỳ tu phước huệ, trăm đại kiếp tu tướng lành. Muốn tướng tốt được viên mãn, trước tiên phải tu nhẫn”.

Nhẫn có thể tiêu tai trừ nạn

Nhẫn làm cho sự nghiệp thịnh vượng

Nhẫn làm tăng thêm giá trị tu hành

Nhẫn giúp ta mau chóng thành đạo.

Người xuất gia thọ giới rồi, muốn thành tựu đạo nghiệp, phải biết tích lũy công đức, trau dồi giới hạnh, theo các pháp tu truyền thống của Phật giáo như Tứ vô lượng tâm, Tứ nhiếp pháp, Lục độ Ba-la-mật….Tất cả pháp đó đều có thể đem lại sự an vui và là tài sản của người tu Phật.

4- Niềm tin là tài sản

Tín tâm là một trong Thất thánh tài-Tín tâm, Trì giới, Tàm, Quý, Văn, Thí ,Tuệ, đều là tài sản của chúng ta.Trong nhà Phật, niềm tin là cửa ngỏ của kho báu vô tận.Một phần tín tâm là một phần của cải, mười phần tín tâm là mười phần của cải. Biển Phật pháp rộng lớn, duy chỉ có tín tâm mới vào. Người học đạo cần phải có một niềm tin vững chắc, tuyệt đối như:

1. Tin Tam Bảo

2.  Tin Tam pháp ấn, Tứ thánh đế

3.   Tin thường trụ, tăng đoàn

4.   Tin vào việc xuất gia tu học cho đến khi bằng Phật.

Trong cuộc sống đời thường, khi nghe những lời trái quấy, hoặc gặp những chuyện bất bình, niềm tin lúc này sẽ mất đi và sự  tu hành sẽ không còn giá trị.

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tín là nguồn gốc của đạo, là mẹ của tất cả công đức”. Của cải vật chất ở thế gian dễ làm hủy hoại tín tâm, quyền uy thế lực luôn dọa dẫm, những thịnh tình hảo ý có thể mê hoặc v.v…Tất cả những điều đó sẽ làm cho chúng ta đánh mất niềm tin, coi như mất tài sản.Cho nên niềm tin là tài sản vô giá của người tu Phật.Trí huệ, chánh kiến, nhẫn nại, niềm tin tha thiết…là tài sản để trở thành người giàu có trong cửa Phật.

4453 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết