Avatar's sipjin_tu82

Ghi chép của sipjin_tu82

Luật Nhân Quả và làm sao thay đổi được vận mạng


alt

Trong kinh nói người ta trên thế gian này có hai thứ nghiệp báo :

thứ nhất là ‘dẫn nghiệp’, dẫn dắt bạn đầu thai trong mười pháp giới . ( Chú thích: mười pháp giới gồm có: Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, A tu la, Người, Súc sanh, Ngạ quỷ, và Ðịa ngục. )

Dẫn nghiệp này tức là ngũ giới , thập thiện .

Trong đời quá khứ tu ngũ giới thập thiện, tu rất tốt , nghiệp lực này dẫn dắt bạn đến thọ sanh trong loài người .

Sanh vào nhà ai , ai làm cha mẹ của bạn là do duyên phận mà định .

Cái duyên này rất phức tạp nhưng không ngoài bốn loại : báo ân , báo oán , đòi nợ , trả nợ .

Nếu là báo ân thì con bạn sẽ là con hiếu cháu ngoan , bản tánh bẩm sanh là tốt .

Nếu là báo oán thì tương lai sẽ làm cho bạn nhà tan cửa nát , nó đến để báo thù .

Nếu là đòi nợ thì bạn vui vẻ nuôi nấng , cung phụng nó , đến lớn nó sẽ chết . Tiền bạn nuôi cho nó lớn lên đều là tiền thiếu nó , nó đòi hết thì ra đi .

Nếu là trả nợ thì nó đến chăm sóc , phụng dưỡng cha mẹ , chăm sóc những thứ nhu yếu trong lúc tuổi già , nhưng nó không có tâm cung kính, tâm hiếu thuận .

Nếu không phải là bốn thứ quan hệ này thì sẽ không sanh vào nhà bạn .

Sau khi hiểu rõ rồi , chuyển biến những thứ nghiệp duyên này thành pháp duyên , như vậy là giác ngộ .

Không kể là bạn sanh vào cõi này như thế nào , chúng ta đều khuyên bạn niệm Phật , đều khuyên
bạn học Phật , khuyên bạn tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát , như vậy là chuyển biến nghiệp duyên từ đời trước thành pháp duyên , oán nợ hận thù hoàn toàn tiêu mất , đây là trí huệ chân thật .

Thứ hai là ‘mãn nghiệp’.

Sau khi chúng ta được thân người , sự hưởng thụ trong đời này,những của cải tiền bạc có được trong đời này , công danh địa vị trong xã hội đều là từ quả báo của đời quá khứ tu thiện hoặc làm ác .

Bố thí tài vật là nhân , được giàu sang là quả báo ;

Bố thí pháp là nhân , được thông minh trí huệ là quả báo ;

Bố thí vô uý ' (giúp cho người khác không sợ hãi) là nhân, được khỏe mạnh sống lâu là quả báo .

Nếu làm đủ ba thứ bố thí này, quả báo của bạn sẽ vô cùng đầy đủ , viên mãn , bạn sẽ có giàu sang , thông minh , trí huệ , khỏe mạnh , và sống lâu .

Tuy nhiên chúng ta thấy có nhiều người giàu sang nhưng không có thông minh , trí huệ , thậm chí chưa học đến tiểu học , nhưng cơ duyên của họ rất tốt , rất nhiều học sinh đại học và bác sĩ làm việc cho họ .

Họ làm người chủ , nhân viên thuộc hạ đều ra sức làm việc cho họ , những nhân viên này đến là để báo ân , trả lại nợ đời trước thiếu họ .

Vì vậy cho nên người ta tu thiện tích đức thì mãn nghiệp sẽ tốt .

Trong đời quá khứ tu không đủ thì đương nhiên mọi việc trong đời này đều khó khăn .

Sau khi bạn hiểu được Phật pháp rồi nỗ lực hết lòng tu học vẫn còn kịp .

Nếu thật hết lòng nỗ lực đi làm , ba năm sau quả báo sẽ hiện ra , vận mạng sẽ biến đổi .

Nhất định là có vận mạng và vận mạng này cũng có thể sửa đổi .

Nếu chúng ta có tâm thiện , hành động thiện , quả báo sẽ càng ngày càng tốt đẹp và càng thù thắng ;

Nếu chúng ta có tâm không thiện , hành vi không thiện , tuy là có phước báo , phước báo này cũng
bị tổn hao , thời gian hưởng phước rút ngắn lại , khi phước hưởng hết rồi thì ác nghiệp sẽ hiện ra .

Chúng ta xem trong xã hội hiện nay có rất nhiều nhà giàu có , buôn bán không được mấy năm thì sập tiệm , đây là vì trong đời quá khứ có phước báo nhưng đời này không làm việc thiện nên phước báo rất dễ dàng hưởng hết .

Những đạo lý này chúng ta phải hiểu rõ.

4708 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết