Avatar's KazRp

Ghi chép của KazRp

Những khúc ca xưa

http://www.youtube.com/watch?v=x19ubLQsIHE 
Mình vốn không hay nghe nhạc Hàn, nhạc Hàn xưa lại càng không.
Nhưng dạo này có 2 bài nhạc xưa mình rất thích 슬픈인연 và bài này 취중진담 
(chúng nó thật là xẩm xưa,cơ mà không hiểu sao mình lại khích, chắc tại mình già rồi)
그래 난 취했는지도 몰라 실수인지도 몰라 
아침이면 까마득히 생각이 안나 불안해할지도 몰라 
하지만 꼭 오늘밤엔 해야 할 말이 있어 
약한 모습 미안해도 술김에 하는 말이라 생각지는 마 
언제나 네 앞에 서면 준비했었던 말도 
왜 난 반대로 말해놓고 돌아서 후회하는지 

이젠 고백할게 처음부터 너를 사랑해왔다고 
이렇게 널 사랑해 
어설픈 나의 말이 촌스럽고 못 믿어워도 
그냥 하는 말이 아냐 
두 번 다시 이런일 없을거야 
아침이 밝아오면 
다시 한번 널 품에 안고 사랑한다 말할게 

자꾸 왜 웃기만 하는거니 
농담처럼 들리니 아무말도 하지않고 
어린애 보듯 날 바라보기만 하니 
언제나 네 앞에 서면 준비했었던 말도 
왜 난 반대로 말해놓고 돌아서 후회하는지 
이젠 고백할게 처음부터 너를 사랑해왔다고 

이렇게 널 사랑해 
어설픈 나의 말이 촌스럽고 못 믿어워도 
아무에게나 늘 이런 얘기하는 그런 사람은 아냐 
너만큼이나 나도 참 어색해 
너를 똑바로 쳐다볼 수 없어 
자꾸만 아까부터 했던 말 또해 미안해 
하지만 오늘 난 모두 다 말할거야 

이렇게 널 사랑해 
어설픈 나의 말이 촌스럽고 못믿어워도 
그냥 하는 말이 아니야 
두번 다시 이런 일 없을거야 
아침이 밝아오면 다시 한번 널 품에 안고 
사랑한다 말할게 
널 사랑해 이렇게 널 사랑해4657 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết