Avatar's conechKrongNo

Ghi chép của conechKrongNo

Miss Linkhay 2011 - Đội tuyển “Người đẹp rừng xanh” Tây Nguyên


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   KrôngNô, ngày 21 tháng 10  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đội tuyển “Người đẹp rừng xanh” tham dự Miss Linkhay 2011

Căn cứ Nghị định số 2110/2011/NĐ-GL ngày 15/04/2011 của  Hiệp hội Già làng, Trưởng bản Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng các Tù trưởng Tây Nguyên;

Căn cứ Ghi chép số 52/GC-HWII_DG ngày 21/10/201 của @hwii_dg về việc “Khởi động vòng đề cử Miss LinkHay 2011

Xét đề nghị của Cục trưởng  Cục Người đẹp Tây Nguyên  @Dep_La_Magazine;

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Đội tuyển “Người đẹp rừng xanh” của Tây Nguyên tham dự Miss Linkhay 2011.

Điều 2. Cử các người đẹp @Blueroseforme, @Myxuan, @ Wjndjolie, @Narutess, @Bree @Ruby1412 mang sắc đẹp ngàn hecta của sơn nữ Tây Nguyên đi thi thố với các người đẹp vùng khác.

Điều 3. Hội đồng các Tù trưởng Tây Nguyên chi viện gấp cho Đội tuyển “Người đẹp rừng xanh” 5 Voi chiến khỏe mạnh và 10 Đam San béo tốt (có danh sách kèm theo).

Điều 4. Cục trưởng  Cục Người đẹp Tây Nguyên, Hội đồng các Tù trưởng Tây Nguyên, Vụ trưởng Vụ Đam San, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Tây Nguyên – Linkhay và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 2,3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Danh sách Đam San có nhiệm vụ hộ tống các người đẹp trong cuộc thi này:

1.@mylove_ht,

2.@haibara,

3.@chipping,

4.@chemgiothancong ,

5.@MQuizak

6. @mide010

7. @kzzizi

8. @rocky_nguyen

9. @ hieuxyzbmt

10. @MQuizak

4505 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi kidrom , trandao10 người nữa
tran_tien
123nono
13 năm trước· Trả lời
Wjndjolie
123nono
13 năm trước· Trả lời
o0llCandyll0o
123nono
13 năm trước· Trả lời
Wjndjolie
123nono
13 năm trước· Trả lời
conechKrongNo
123nono
13 năm trước· Trả lời
Wjndjolie
123nono
13 năm trước· Trả lời
o0llCandyll0o
123nono
13 năm trước· Trả lời
tiner
123nono
13 năm trước· Trả lời
conechKrongNo
123nono
13 năm trước· Trả lời
tiner
123nono
13 năm trước· Trả lời
conechKrongNo
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết