Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Bỏ qua

Chức năng Block của Facebook

  • Người bị block không thể interact gì với người block
  • A block B. A và C là friend. C share post của B, A không thấy post cho dù set "All Updates" + "Close friend + notification"

Chức năng bỏ qua của LinkHay

  • Người bị bỏ qua vẫn có thể tag người bỏ qua
  • A bỏ qua B. A quan tâm C. C loan tin của B ở feed, A vẫn thấy
  • A bỏ qua B. A quan tâm C. C bình luận vào tin của B, A vẫn thấy ở ticker

Thêm nữa, LinkHay cố tình không cho nút Like mà khuyến khích Loan tin nên làm tăng noise (đã nói) và làm giảm giá trị bỏ qua, vì các C C' C'' rất thoải mái loan tin.

Giải pháp hiện tại cá nhân: buộc phải giảm quan tâm vì mục đích giao lưu và quay lại quan tâm vì mục đích chuyên môn.

Mức độ ưu tiên: trung bình đến thấp.

Tag bạn làm sản phẩm nào bây giờ?

4053 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
KingEric
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Aramis
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
TanNg
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết