Avatar's lyhap

Ghi chép của lyhap

9 từ loại tiếng Anh qua một bài hát

Speak roughly to your little boy, {V, adv, prep, det, adj, N}
And beat him when he sneezes, {conj, V, pron, conj, pron, V}
He only does it to annoy, {pron, adv, V, pron, V}
Because he knows it teases. {conj, pron, V, pron, V}
Chorus {N}
"Wow, wow, wow!" {interj, interj, interj}

-Lewis Caroll, "Alice's Adventures in Wonderland"
3856 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Snowflake , TaySac1 người nữa
Hades13
123nono
12 năm trước· Trả lời
lyhap
123nono
12 năm trước· Trả lời
lyhap
123nono
12 năm trước· Trả lời
Hades13
123nono
12 năm trước· Trả lời
lyhap
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết