Avatar's Thyssenka

Ghi chép của Thyssenka

Lỗi gì khiến mọi trình duyệt web liên tục báo lỗi

AdapterDeviceID: 29c2
AdapterVendorID: 8086
Add-ons: {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}:1.3.10,{5B52016C-D097-4aec-BE61-9F129D8FDDBA}:2.0,client@anonymox.net:0.9.4,{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:8.0
AvailableVirtualMemory: 1668837376
BuildID: 20111104165243
CrashTime: 1323744977
EMCheckCompatibility: true
FramePoisonBase: 00000000f0de0000
FramePoisonSize: 65536
InstallTime: 1320851190
Notes: AdapterVendorID: 8086, AdapterDeviceID: 29c2, AdapterDriverVersion: 6.14.10.5043
D3D10 Layers? D3D10 Layers-
D3D9 Layers? D3D9 Layers-

ProductName: Firefox
ReleaseChannel: release
SecondsSinceLastCrash: 38244
StartupTime: 1323737518
SystemMemoryUsePercentage: 96
Theme: classic/1.0
Throttleable: 1
TotalVirtualMemory: 2147352576
URL: http://vn.mg60.mail.yahoo.com/ya/download?uniquearchivename=a0c0c4a6442f4a37bbbbc3e2bf15e249.zip&archivename=Attachments_2011_12_12.zip&redirectURL=http%3A%2F%2Fvn.mg60.mail.yahoo.com%2Fneo%2Fphp%2Foutage.php%3Fb%3D_3324
Vendor: Mozilla
Version: 8.0
Winsock_LSP: MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 :  
 MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 :  
 MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 :  
 RSVP UDP Service Provider : 6 : 2 :  
 RSVP TCP Service Provider : 6 : 1 :  
 MSAFD NetBIOS [DeviceNetBT_Tcpip_{924548DF-1B11-4710-919F-0D88D93F4D2D}] SEQPACKET 0 : 2 : 5 :  
 MSAFD NetBIOS [DeviceNetBT_Tcpip_{924548DF-1B11-4710-919F-0D88D93F4D2D}] DATAGRAM 0 : 2 : 2 :  
 MSAFD NetBIOS [DeviceNetBT_Tcpip_{EE37F5CA-3D0C-4A16-AF77-316910B0A1B8}] SEQPACKET 1 : 2 : 5 :  
 MSAFD NetBIOS [DeviceNetBT_Tcpip_{EE37F5CA-3D0C-4A16-AF77-316910B0A1B8}] DATAGRAM 1 : 2 : 2 :  
 MSAFD NetBIOS [DeviceNetBT_Tcpip_{4B380F34-0EB6-41D9-8511-E49E022F580C}] SEQPACKET 2 : 2 : 5 :  
 MSAFD NetBIOS [DeviceNetBT_Tcpip_{4B380F34-0EB6-41D9-8511-E49E022F580C}] DATAGRAM 2 : 2 : 2 :

Báo cáo cung bao g?m thông tin ki thu?t v? tình tr?ng chuong trình lúc b? l?i.
4301 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Thyssenka
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
Thyssenka
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
Thyssenka
123nono
13 năm trước· Trả lời
Buon_cuoi_that
123nono
13 năm trước· Trả lời
Buon_cuoi_that
123nono
13 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
13 năm trước· Trả lời
Thyssenka
123nono
13 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết