Avatar's YunyNguyen

Ghi chép của YunyNguyen

Đôi khi..!

Khỏang cách xa nhất không phải là bầu trời hay mặt đất.
Mà là em kề bên mà chẳng nhận thấy tình anh.
 
Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn... 
Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình... 
Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sữa chữa nó... 
Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn...
3811 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi TaySac , Baltimo
Website liên kết