Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Một số trang web xem lịch chiếu phim thuận tiện: vietbao.vn/vn/lich-chieu-phim và 123phim.vn/lich-chieu

2 trang ngon

http://vietbao.vn/vn/lich-chieu-phim/ 
list luôn toàn bộ, tiện

không list toàn bộ, nhưng search tiện, có vẻ ít die

Các trang của hệ thống CGV hoặc Lotte ngon mà chỉ tra cứu được nội bộ

Site chieuphimquocgia (của Rạp) và site phimchieurap (tổng hợp) thì rất hay die ,và code bằng ASP.NET, show lỗi, ví dụ hôm nay

Line 525:                Criteria cri = new Criteria();
Line 526:                cri.Where = cri.Where + string.Format(" and Domain.DomainID in ({0})", _Article.Price);
Line 527:                DomainCollection _DomainCollection = DomainService.GetDomainListByParam("[" + Domain._Table + "].[" + DomainColumns.BeginDate + "]", OrderDirection.DESC, cri.Criter);
Line 528:                if (_DomainCollection.Count > 0)
Line 529:                {

Source File: c:inetpubwwwroot apchieuphimSource-Webcinema-detail.aspx.cs    Line: 527 

C:UsersSiroDesktopGArtDataDomainDAOBase.cs:270
2686 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

2 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết