Avatar's honglamsg

Ghi chép của honglamsg

Chỉ trích hay tán thán

Trích Bài kinh số 139- Trung bộ Kinh, Vô tránh phân biệt

Khi nói "Ai đam mê dục lạc là theo tà đạo, sẽ đau khổ" là có chỉ trích một số người; hoặc nói "Ai không đam mê dục lạc thì không đau khổ, thuộc thánh đạo" thì có tán thán một số người. Chỉ trích hay tán thán đều rơi vào Tham, Sân, Si. Đó là Bất Thiện.

Nếu chỉ nói: "Theo đuổi dục lạc hay khổ hạnh, không từ bỏ hữu kết sử là khổ, thuộc tà đạo, không xứng đáng bậc thánh", (nhưng không đề cập con người cụ thể nào cả), ấy là Thuyết pháp. Như thế là là Vô Ngã, Vô Tham, Vô Sân, Vô Si tức là Thiện. 

Ai đang tà đạo hay thánh đạo, tự họ sẽ nhận ra hoặc không nhận ra (do Nghiệp của chính họ). Đừng tán thán hay chỉ trích một cách cụ thể, đích danh vào ai cả, vì tán thán là Tham, chỉ trích là Sân, như thế là Bất Thiện.

Hãy Thuyết pháp, vì Thuyết pháp là Thiện.
1906 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết