Avatar's hoanglien304

Ghi chép của hoanglien304

Câu hỏi phỏng vấn lập trình viên Java (phần 4)

Để tránh sự nhàm chán với những chủ đề mang tính căn bản, nền tảng của core Java, phần 4 sẽ nói về tương tác giữa ứng dụngJava với cơ sở dữ liệu quan hệ.

Nhà tuyển dụng: JDBC là gì?
Ứng viên: JDBC là viết tắt của Java Database Connectivity, cung cấp các API (Application Programming Interface: Giao diện lập trình ứng dụng) để truy cập, tương tác (Ghi, xóa, sửa, thêm, tìm kiếm) trên cơ sở dữ liệu quan hệ. JDBC hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ (Cơ sở dữ liệu tuân thủ SQL – Structed Query Language: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc).

 

Nhà tuyển dụng: ORM là gì?
Ứng viên: ORM là viết tắt của Object-Relation Mapping. Tạm dịch là Ánh xạ Đối tượng-Quan hệ. Một cơ chế móc nối đối tượng (Object) trong mã nguồn Java với các bảng, bản ghi, trường dữ liệu trong Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
Em được biết trong công nghệ PHP có Doctrine. Trong Java có EclipseLink, MyBatis, Hibernate. Trong C# có NHibernate. Trong Python có SQLAlchemy. Đó là các ví dụ về framework hỗ trợ cơ chế ORM.

 

Nhà tuyển dụng: HQL là gì?
Ứng viên: HQL là viết tắt của Hibernate Query Language (Ngôn ngữ truy vấn dùng trong framework Hibernate), có nhiều điểm tương đồng với SQL (Structed Query Language: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc). HQL không phụ thuộc vào Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS: Database Management System) sử dụng, dù là MySQLOracle, hay Microsoft SQLServer. HQL dùng trong lập trình lập trình hướng đối tượng, nằm bên trong mã nguồn ứng dụng Java.

 

Nhà tuyển dụng: Kể tên một số framework ORM trong Java?
Ứng viên: Hibernate, TopLink, MyBatis.

 

Nhà tuyển dụng: Làm thế nào để Hibernate hiển thị câu lệnh SQL tường minh trong màn hình console khi Run hoặc debug ứng dụng?
Ứng viên: Trong file hibernate.cfg.xml, đặt thêm thuộc tính:

Nếu muốn cấu hình một cách tinh tế hơn,  có thể làm như sau với hibernate.cfg.xml

 

Nhà tuyển dụng: Trong Hibernate, có 3 kiểu tạo câu lệnh truy vấn là: HQL (Hibernate Query Language), Named query và Criteria. Cho biết cơ chế hoạt động? Khi nào thì dùng HQL, khi nào dùng Named query, khi nào dùng Criteria?

Ứng viên: Nói chung, Criteria sẽ thích hợp cho các truy vấn tìm kiếm. Named query thích hợp cho các câu truy vấn ít thay đổi và gọi đến rất nhiều lần. HQL thường được dùng nhiều hơn cả (cũng do có cú pháp gần tương tự như SQL) dùng được trong tất cả các tình huống.

Criteria là một API nhằm đơn giản hóa việc lấy về các thực thể (entities) nhờ việc thêm các tiêu chí tìm kiếm vào đối tượng (object) Criterion. Đây là cách tiếp cận rất thuận tiện cho các chức năng như trên màn hình tìm kiếm nhiều điều kiện.
Bạn hãy hình dung màn hình tìm việc của SmartJob. Có 4 tiêu chí tìm kiếm là: từ khóa, địa điểm, mức kinh nghiệm, mức lương. Trong ngữ cảnh này, Criteria là cách tốt nhất để tạo truy vấn (tối ưu hơn so với dùng HQL và named query).

Một ứng viên đưa ra tiêu chí tìm kiếm như sau: Tìm cho tôi tất cả các công việc liên quan đến Java tại Hà Nội, yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm trở lên và mức lương tối thiểu là $300? Thì truy vấn Hibernate sử dụng Criteria sẽ là: