Avatar's chamsocsacdep

Ghi chép của chamsocsacdep

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính và kê khai thuế cho các doanh nghiệp có nhân lực không cố định

Câu hỏi:

Doanh nghiệp tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng, có công trình ở nhiều địa phương, sử dụng rất nhiều nhân công thuê ngoài. Kết thúc công trình hoặc giai đoạn thi công, chủ nhiệm công trình mới chuyển chứng từ nhân công về và thanh toán chi phí công trình. Thực tế, chúng tôi thuê khoán nhân công thời vụ tại địa phương nên không nộp BHYT, BHXH. Hiện nay, chúng tôi đang lúng túng trong việc lập báo cáo tài chính và kê khai quyết toán thuế, mong muốn phản ánh đúng kết quả sản xuất kinh doanh để tránh tình trạng lãi giả lỗ thật và đảm bảo kê khai thuế  TNDN, kê khai quyết toán thuế TNCN, kê khai BHXH, BHYT cho người lao động theo đúng quy định pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được tư vấn/giải pháp giúp đỡ.

 

Trả lời:

Chào bạn, Nội dung câu hỏi của bạn cũng là mối lo ngại, vướng mắc của nhiều đơn vị. Trường hợp này, Chúng tôi xin lưu ý với bạn như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, tại tiết đ điểm 3 Điều 10 quy định Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính”. 

2. Theo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Mức phạt quy định tại Điều 9 từ phạt cảnh cáo đến phạt bằng tiền; trong đó, theo khoản 6 Điều 9 thì:  “ Mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).

d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm”.

Ngày 30/03/2016 là thời hạn cuối cùng để người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuếnăm 2015. Nếu người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Nội dung vướng mắc của bạn hỏi liên quan đến chi phí tiền lương, tiền công thực tế đã phát sinh trong lĩnh vực XDCB của đơn vị bạn so với quy định của pháp luật về kê khai quyết toán thuế TNCN, kê khai quyết toán BHXH, BHYT cho người lao động là vấn đề bạn phải xem xét cân nhắc ngay từ khi bắt đầu triển khai hoạt động và khi thỏa thuận ký kết với người lao động chứ không phải vấn đề một sớm một chiều có thể giải quyết thỏa đáng được. Do vậy, Chúng tôi khuyên bạn nên căn cứ chứng từ kế toán thực tế phát sinh để lập báo cáo tài chính và kê khai quyết toán thuế đúng thời hạn để  không bị xử phạt vi phạm hành chính do hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định

Sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn rồi mà bạn thấy chưa yên tâm bạn có thể rà soát lại, lập hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo đúng quy định tại Điểm 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

“ 5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh”.

Trong quá trình rà soát lại các khoản thu nhập đã chi trả, đã kê khai quyết toán thuế TNDN, bạn phải đối chiếu với các quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC để rà soát lại từ chứng từ chi phí lương như: bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, hợp đồng lao động, đối chiếu xem các khoản chi trả đó có được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao độngThỏa ước lao động tập thểQuy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty không….

Khi rà soát lại quyết toán thuế TNCN năm 2015, thu nhập chịu thuế được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015

Khi rà soát lại quyết toán BHXH, BHYT cho người lao động, đầu tiên bạn phải xem tổng số lao động theo bảng chấm công, bảng thanh toán  lương đã hạch toán chi phí trong năm đã khớp đúng với số lao động đã kê khai khi quyết toán thuế BHXH. Nếu có chênh lệch, bạn phải kiểm tra lại số lao động không đóng BHXH có thuộc trường hợp ký hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng thuộc diện chưa phải đóng BHXH không….

Hiện nay Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2015 quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

“ Thông tin phục vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ thuế bao gồm:

a) Thông tin từ các hồ sơ khai thuế, hồ sơ hải quan; các Báo cáo tài chính, Báo cáo niêm yết; các Báo cáo của người nộp thuế;...theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật có liên quan;

b) Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật về thuế trong việc: Đăng ký thuế; kê khai thuế, nộp thuế; nợ thuế; miễn, giảm thuế; kê khai hoàn thuế, hoàn thuế; kiểm tra, thanh tra thuế; tạo, in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế; thông tin từ kết quả kiểm tra, thanh tra; xử lý nợ thuế; các thông tin, các văn bản phạt vi phạm hành chính về pháp luật thuế; nợ thuế và các biện pháp khác..”

Khoản 32 Điều 1 Luật quản lý thuế sửa đổi năm 2012 quy định:

32. Điều 106 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 106. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế

1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày.

2. Người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp nếu tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì phải nộp tiền chậm nộp, nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế.”

Do vậy để tránh các rủi ro về thuế, sau khi nộp hồ sơ quyết toán mà còn vướng mắc, bạn cần rà soát và tự kê khai bổ sung điều chỉnh kịp thời để tránh bị phạt kê khai sai khi cơ quan thuế vào thanh tra kiểm tra .

 Trong quá trình rà soát để kê khai bổ sung, điều chỉnh, bạn có thể liên lạc với Đại Lý Thuế Địa Nam cũng như Công ty Luật Sao Việt. Chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và giúp các bạn kiểm tra, phân loại soát xét lại toàn bộ hồ sơ chứng từ và các hợp đồng lao động hiện có của doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, thay mặt cho doanh nghiệp nộp và chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của báo cáo dựa trên cơ sở chứng từ của doanh nghiệp trước cơ quan thuế’; nhận trách nhiệm giải quyết toàn bộ thủ tục, báo cáo thuế và các vấn đề liên quan cũng như giải trình trước cơ quan thuế….

2820 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết