Loan tin

Cần sự giúp đỡ của mọi người

10 năm trước · Bình luận

mình có nhặt được một thẻ sinh viên của bạn Trịnh Thị Hằng, học ở FTU , ngành kinh tế , chuyên ngành : kinh tế đối ngoại lớp Nga 1. Ai quen biết bạn ấy thì thông báo giúp để nhận lại thẻ, còn ai không quen biết thì hãy gửi giúp tin nhắn này vì cũng sắp thi rồi, không có thẻ sinh viên, không được...