Loan tin

Vài nhận xét về “thành phần thứ ba” và “hòa hợp, hòa giải dân tộc” - GS. Ngô Vĩnh Long, ĐH Maine

8 năm trước · Bình luận

Hàng năm, đến khoảng
tháng 4, báo chí ở Việt Nam lại có một vài bài về “hòa hợp, hòa giải dân tộc”
trong đó có đề cập đến vai trò của “thành phần thứ ba.” Năm nay tờ báo Đại
Đoàn Kết, cơ quan trung ương của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, trong bài với
tựa đề “Kỷ niệm 36...