Loan tin

Thằng nào đánh tao...tao sẽ

12 năm trước · Bình luận

1. MỸ: "Tao muốn đánh thằng nào, là tao đánh thằng đó. Ngoài ra, tao bao tiền súng!"2. NATO: "Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó!".3. NGA: "Thằng nào bật tao, tao cắt dầu lửa!".4. ISRAEL: "thằng nào ngấm ngầm...