Loan tin

Game Online và trách nhiệm của nhà quản lý

10 năm trước · Bình luận

Nhân đọc bài này: http://gamek.vn/20100728095044979/se-khong-co-go-nao-moi-ve-viet-nam-cho-toi-het-2010.chn1.
Tạm ngừng cấp phép game online mới cho đến hết năm 2010. Tạm dừng quảng
cáo game online trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Game