Loan tin

Vào các trang có chứa FB là cứ báo lỗi, kể cả linkhay.

12 năm trước · 13 bình luận

Ngồi tìm hoài vẫn chưa ra công cụ vào FB. Không ở đâu khổ như ở đây.
The webpage athttps://www.facebook.com/connect/connect.php?id=106985825533&connections=10 might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.