Loan tin

Đào tạo chi tiết nghiệp vụ sư phạm

7 năm trước · Bình luận

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO CHI TIẾT

NGHIỆP VỤ SƯ
PHẠM DẠY NGHỀ

(Ban hành kèm theo
Quyết định số: 29/QĐ-SPDN ngày 05 tháng 11 năm 2011

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận
tải Trung ương III)