Loan tin

Những hoang tưởng về việc đi du lịch balô :))

12 năm trước · Bình luận

Nguồn: Facebook của bạn Chủ Tịch Huy
http://www.facebook.com/notes/ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-huy/nh%E1%BB%AFng-hoang-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-%C4%91i-du-l%E1%BB%8Bch-bal%C3%B4-/10150165997893718
Mặc dù mình còn lâu mới
đủ kinh nghiệm và trải nghiệm để viết sách...